MEIE VALIMISPROGRAMM

"TAASKÄIVITA" LINN - VALI RESTART Kohtla-Järve

Valimisliit Restart Kohtla-Järve valimisprogramm:

HARIDUS

Toetame kvaliteetse kodulähedase hariduse kättesaadavust kõikidele sihtrühmadele.

 1. Seame haridusvaldkonna linna prioriteediks.
 2. Teeme põhimõttelised muudatused Kohtla-Järve hariduskorralduses, seades esiplaanile õpilase arengu ja kvaliteetse hariduse võimaldamise. Seame koolipidajana realistlikud eesmärgid kvaliteetse hariduse pakkumiseks. Teeme muudatused KOVi koolide juhtimises, nii et koolid oleksid noortele esitatavate kaasaegse maailma väljakutsete väärilised.
 3. Toetame kodulähedase konkurentsivõimelise hariduse omandamise võimaldamist kõikidel haridusastmetel. Selleks teeme koostööd:
    a) Haridus- ja Teadusministeeriumiga, et vajadusel riigistada teatud perioodiks kohaliku omavalitsuse koole ning tagada hariduse kvaliteedi hüppeline kasv;
    b) haridusklastri ja haridusprogrammiga Ettevõtlik Kool, et parendada õppetöö kvaliteeti ja populariseerida linna haridusasutusi.
 4. Seame prioriteediks õpetajate tööle kutsumise ja motiveerimise Kohtla-Järve haridusasutustesse, selleks töötame välja ja rakendame motivatsioonipaketi.
 5. Viime kõikidesse lasteaedadesse sisse varajase keelekümbluse, sh abistame eestikeelsete (abi)õpetajate leidmisel.
 6. Rakendades sobivaid õpetamismetoodikaid, tagame kõikidele lastele kvaliteetse emakeeleõppe, st eesti keel emakeelena ja vene keel emakeelena.
 7. Seame eesmärgiks koolilõpetajate vähemalt kolme keele (sh eesti ja vene) valdamise. Selleks laiendame põhikoolide valikut: eestikeelne kool eesti keelt valdavatele õpilastele; vähemalt üks varajane keelekümbluskool neile, kes soovivad põhikooli lõpuks omandada riigikeele; vene põhikoolides tagame kvaliteetse riigikeele õppe.
 8. Aitame kaasa linna kõrgharidusõppe (sh õpetajakoolituse) võimaluste mitmekesistamisele ja populariseerimisele.
 9. Toetame elukestvat õpet kõikidele vanuserühmadele kaasates nii linna, regiooni kui kogu Eesti haridusasutusi.

ELUKESKKOND

Tõstame Kohtla-Järve mainet ja muudame linnaruumi atraktiivseks.

 1. Tõstame linna mainet, muudame linnaruumi atraktiivseks nii linnaelanikele kui külalistele, korrastades vaatamisväärsusi, mis kajastavad linna ajalugu.
 2. Rajame õpetajate küla, et tuua piirkonda väljastpoolt Ida-Virumaad motiveeritud ja professionaalseid haridustöötajaid ning soodustada nende pikemaajalist karjääri siinses piirkonnas.
 3. Loome kogunemiskohad peredele (rohkem tegevusväljakuid, perepark), noortele (rulapargid, noorteklubid) ja vanemaealistele (taastame tantsuõhtute traditsiooni, korraldame eakohaseid spordiüritusi, nt kepikõnni-, võimlemisfestival vms).
 4. Korrastame linnapargi, sh kaasates riiki ja ettevõtjaid ehitame kõlakoja tantsu- ja laulupidude korraldamiseks, taastame paadilaenutuse ja lõbustusatraktsioonid, loome (kodu)kohvikute traditsiooni.
 5. Tegeleme aktiivselt linna looduskeskkonna parandamisega, aitame kaasa keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutamisele ja levikule. Toetame keskkonnahoidliku mõtteviisi kujunemist.
 6. Toetame korteriühistuid Kredex jm toetuste taotlemisel, viime läbi taotluste koostamise koolitusi, kaasame spetsialiste.
 7. Muudame prioriteediks hoovisiseste teede korrastamise, koostame ja avalikustame teehoiukava.
 8. Loome linnaosade vahel toimiva transpordiühenduse.
 9. Loome tingimused ettevõtluse elavdamiseks – toetame ettevõtlust arendavaid projekte, kiirendame planeeringute menetlemist, julgustame ettevõtjaid Kohtla-Järvele tulema.
 10. Tagame linna elamufondi jätkusuutliku arengu

SOTSIAALVALDKOND

Iga Kohtla-Järve elanik on meile tähtis.

 1. Tõstame lapse sünnitoetust 300 euroni praeguselt 250 eurolt.
 2. Tõstame ranitsatoetust 150 euroni praeguselt 100 eurolt.
 3. Maksame kord aastas 60 eurot toetust Tšernobõli ATEJ ja Afganistani sõja veteranidele.
 4. Suurendame täisealise raske või sügava puudega lähedase inimese hooldajale hooldajatoetust kuni 200 euroni.
 5. Suurendame sügava või raske puudega lapse hooldajatoetust kuni 150 euroni.
 6. Loome süsteemi (asendus) hooldajate leidmiseks, sh toetame kaasaegsete IT-lahenduste rakendamist järelevalvet vajavate inimeste hooldamisel.
 7. Võimaldame pensionäridele ühistranspordi tasuta kasutamise sõltumata kellaajast.
 8. Taotleme busse liikumispuudega inimestele.
 9. Sotsiaalvaldkonna probleemid lahendame juhtumipõhiselt.

KULTUUR JA SPORT

Väärtustame erinevate rahvuste kultuuri, sporti ja kohalikke traditsioone

 1. Toetame linnas mitmekesiste, erinevaid kultuure väärtustavate sündmuste korraldamist kõikidele sihtrühmadele, nt tantsu- ja laulupeod linnapargis.
 2. Paneme linnaosade vahel käiku tasuta teatribussi.
 3. Toetame kaevurite ja keemikute päeva läbiviimist ning uusi algatusi ameti- vm tähtpäevade tähistamisel, sh tudengi- vm noortepäevad.
 4. Teeme Kohtla-Järvest noorte- ja üliõpilaslinna, sh toetades noorte kultuuri- ja spordiüritusi.
 5. Loome rohkem võimalusi spordiga tegelemiseks (uued spordirajatised kõigile kasutamiseks, talvisel perioodil hooldatud suusarajad, terviserajad, välidrenažöörid, disc golfʼi rada, tenniseväljak, rulapark jne).
 6. Kujundame ümber, laiendame ja kaasajastame linna huvihariduse võimalusi. Selleks:

a) eraldame muusikakoolid ja muusikaõppe muust huviharidusest, et tagada erinevatele rahvuskultuuridele Ida-Virumaa piirkonnast väärikas ja kvaliteetne järelkasv;
b) motiveerime ja toetame haridusasutusi ning vabaühendusi huvihariduse mitmekesistamisel kõikidele vanuserühmadele, sh täiskasvanutele rahvaülikooli koolitused.

LINNA JUHTIMINE JA VALITSEMINE

Pakume avatud, läbipaistvat ja kaasavat juhtimist

 1. Täiendame linna arengustrateegiat, kaasates erinevaid sihtrühmi, sh valdkondlikud professionaalid, puuetega inimesed, noored, eakad, korteriühistute juhid jt.
 2. Suurendame haridus-, sotsiaalvaldkonna, avaliku korra ja julgeoleku kulusid, vähendame valitsemiskulusid, sh vähendame volikogu esimehe palka, mis ei ületa 50% linnapea palgast.
 3. Parandame linnavalitsuse teenuste kvaliteeti, tehes asjaajamist kiirelt, ausalt ja läbipaistvalt.
 4. Vaatame üle linnavalitsusele antud volitused, tõstame linnaametnike kvalifikatsiooni ning jaotame ülesanded efektiivsemalt. Kaasame volikogu ja komisjonide töösse erialaspetsialiste.
 5. Võimu detsentraliseerimiseks viime sisse linnaosade esinduskogude institutsiooni. Algatame tegevused linnaosadele juriidilise staatuse andmiseks, et juhtimisel lähtuda nende eripärast.
 6. Kaasajastame linna kommunikatsiooni ning muudame selle elanikele operatiivseks ja arusaadavaks (nt linnavalitsemise otsuste avaldamine koos kommentaaridega, linnavolikogu istungite otseülekanded jne).
 7. Linna arengu jaoks oluliste objektide planeerimisel kaasame elanikkonda, vajadusel viime läbi rahvaküsitlusi.
 8. Ergutame noortevolikogu ja väärikate nõuandva kogu loomist.
 9. Loome e-linnavalitsuse.

logo 

KOHTLA-JÄRVE -
PAREMATE VÕIMALUSTE LINN!