Anname linnaosadele juriidilise staatuse

2021.07.13

Viimastel aastatel me näeme Kohtla-Järve linnaelanike soovi aktiivsemalt osaleda linna otsuste vastuvõtmisel. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus annab mitmeid võimalusi aktiivsete linnaelanike kaasamiseks linna juhtimisse. Üheks kaasamise eelduseks on linnavõimu tegevuse avalikkus.

Elanikkonna aktiivne osalemine Volikogu avalikel istungitel ning vajadusel kaasamine volikogu komisjonide töösse on normaalne osa otsustusprotsessist. Aktiivseid kodanikke, kes tahavad panustada linna arengusse tuleb tunnustada, mitte neid tõrjuda. Ainult ühine koostöö saab meid viia paremate otsusteni, mis aitavad kaasa linna arengule. Kahtlemata on elanike aktiivsema osalemise oluliseks eelduseks ka informeeritus linnavolikogu ja linnavalitsuse tööst ja otsustest. Selleks peab kommunikatsioon olema kahepoolne ja aktiivne ning info kergesti kättesaadav.

Konkreetsemalt on üheks võimaluseks elanike poolt kohaliku omavalitsemise teostamine läbi linnaosa moodustamise. Kohtla- Järve linnaosad on faktiliselt ja geograafiliselt üksteisest eraldatud ning tulenevalt sellest vajavad nad arenguks erinevat lähenemist. Selleks, et otsused linna ülesannete täitmisel vastaksid just selle linnaosa kogukonna ootustele ja vajadustele, on vajalik kaasata otsustamise protsessi selle piirkonna kohalik elanikkond. Linnaosadele tuleb anda juriidiline staatus, et võimaldada linnaosa kogukonnal teha enda piirkonda puudutavates küsimustes vastavalt pädevusele ettepanekuid, esitada seisukohti ja teha otsuseid. Muudame Kohtla- Järve linna põhimäärust nii, et tekivad järgmised  linnaosad: Järve, Ahtme, Sompa, Oru ja Kukruse. Linnaosade põhimäärustes sätestame linnaosakogu moodustamise korra ja pädevused.

Meie linna edasine areng sõltub muuhulgas sellest, kas linnajuhtimine muutub tänapäevaseks ja efektiivseks või jääb passiivselt arrogantseks. Tänapäevane juhtimine on kaasav, avatud ja inimkeskne juhtimine, kus tehakse koostööd kodanikuühiskonnaga, sh ka oma ala asjatundjatega. On aeg koostööks kodanikuühiskonna, linna juhtide ja kogu linna elanike vahel, ainult nii saame parima tulemuse.

logo 

KOHTLA-JÄRVE -
PAREMATE VÕIMALUSTE LINN!